نوشته‌ها

ایجاد کاربران فرعی در سامانه ردیابی

مدیریت کاربران در سامانه مدیریت ناوگان

/
" یکی از سرویس‌های سامانه ردیابی رادشید برای مدیریت ناوگان حمل و نقل و یا اشخاصی که از تعداد زیادی ردیاب استفاده می‌کنند و یا فروشگاه‌های بزرگی که در سراسر کشور شعبه دارند تعریف کاربران فرعی است"