بررسی سیستم مدیریت در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

بررسی سیستم مدیریت در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به دلیل نقش کلیدی که در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و به دلیل ماهیت خطرناک عملیات آن‌ها نیازمند یک سیستم مدیریت همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمانی، نظارت بر عملیات و اطمینان از رعایت مقررات است.

 یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این صنایع، ناوگان حمل و نقل است که با توجه به موقعیت استراتژیکی که در منطقه دارد، مستلزم ارائه راهکارهایی در راستای افزایش بهره‌‍وری عملیات حمل نقل و ایمنی فرایند است.

هوشمندسازی این بخش و به‌کارگیری سیستم مدیریت ناوگان در صنایع نفت و گاز گامی موثر در راستای مدیریت ایمنی، کاهش هزینه‌های سازمانی، کنترل کیفیت، ارزیابی ریسک و کارایی عملیات حسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترم مزایای استفاده از سیستم مدیریت هوشمند، اطلاع رسانی در لحظه و ارتباط یکپارچه بین بخش‌های مختلف است، چراکه به دلیل ابعاد گسترده‌ی این بخش و موقعیت حساسی که دارد، همواره نیازمند کنترل همزمان بخش‌های مختلف است که بدون در دست داشتن اطلاعات دقیق غیرممکن است.