رادشیـد تولیـد کننده انواع ردیاب خودرو و
ارائه دهنده راهکارهای مدیریت ناوگان

کاهش هزینه‌های سازمانی، کنترل و نظارت دقیق، بهینه سازی عملکرد ناوگان