منشور اخلاقی کارکنان رادشید

 • زمان گذاری فعاليت ها و انجام آن بر اساس زمان پيش بينی شده.
 • انجام فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص نه بر اساس سليقه كاركنان يا مديران.
 • رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه.
 • استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه.
 • جلوگيری از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان.
 • استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازمانی.
 • احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.
 • رعايت قوانين و مقررات سازمانی به طور دقيق.
 • خودداری از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصی كه حق دريافت آنها را ندارند.
 • خوش رويی و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان.
 • راهنمايی به موقع و ارايه اطلاعات لازم به مراجعان.
 • فراهم نمودن فضای مراودات به گونه ای كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.
 • ارايه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومی، جنسی، خويشاوندی، مذهبی و …)
 • ارايه اطلاعات لازم به همكاران به منظور انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراز امور به نحو مطلوب.
 • انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازمانی.