نوشته‌ها

کنترخوان

دیتا کالکتور چیست؟

/
"دیتا کالکتور وسیله‌ای برای پردازش داده است.دیتا کالکتور جزء هستۀ اصلی پلت فرم جمع آوری اطلاعات SQL SERVER 2017 و رویه هایی است که توسط SQL SERVER ارائه شده است".