سامانه مدیریت ناوگان رادشید

سامانه مدیریت ناوگان رادشید یک سیستم یکپارچه مبتنی بر وب ، مطابق با ساختارهای بین المللی امنیت و اینترنت اشیا ، با برقراری ارتباط بین دستگاه های ردیاب و سپهتن و مدیران ، به ارائه گزارشات مختلف و همچنین اعمال برخی دستورات مورد نیاز می پردازد.

این سامانه با توجه به نیاز مشتری و همچنین بر اساس پروتکل های بین المللی برنامه ریزی شده است و ابزارها و گزارشات مورد نیاز کاربر را در سریعترین راه ارائه میدهد.