ردیاب موتورسیکلت رادشید:

ردیاب موتورسیکلت رادشید به منظور پیشگیری از سرقت موتورسیکلت مورد استفاده قرار میگیرد.
این دستگاه با ارسال اطلاعات دقیق از محل قرار گیری موتورسیکلت ، سرعت و مشخصات وسیله در سامانه رادشید ، میتواند در پیشگیری از سرقت و … مورد استفاده قرار میگیرد.

این ردیاب قابلیت خاموش و روشن کردن موتورسیکلت در زمان سرقت و همچنین بررسی سوخت و شتاب وسیله را دارد.