ردیاب سپهتن رادشید :

ردیاب سپهتن رادشید دستگاهی با قابلیت های ویژه ، به منظور مدیریت هر چه بهتر ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی در ایران می باشد.

این تولید ملی ، با قابلیت تشخیص میزان سرعت ، مدت زمان رانندگی ، تخلفات حین رانندگی و بسیاری موارد دیگر ، توانسته در زمینه کاهش تلفات و خسارات جاده ، نقش بسزایی اجرا کند.