ردیاب نظامی رادشید:

ردیاب نظامی رادشید ردیابی با مجموعه ای از امنیت های اعمال شده بر سخت افزار و نرم افزار می باشد. این ردیاب مناسب مجموعه های نظامی ، دولتی و حتی شرکت های خصوصی می باشد که به اینترنت و فضای ناامن آن به صورت ویژه می نگرند.

این محصول از رادشید ، با استفاده از دیکدها و رمزگذاری های خاص ، اطلاعات ارسالی را به صورت مخفی و رمزگذاری شده از بسترهای مخصوص ارسال و دریافت میکند.