ردیاب حیوانات رادشید:

ردیاب حیوانات با اندازه های بسیار مناسب برای اتصال به قلاده حیوانات ، بدون هیچگونه آزار و آسیب جسمی برای حیوانات ، به منظور پیشگیری از سرقت و مفقود شدن حیوان مورد استفاده می باشد.

از این ردیاب می توان در پیدا کردن حیوانات بازیگوش و پیشگیری از گم شدن آنها و همچنین کنترل رفت و آمد آنها در محدوده های جغرافیایی تعیین شده مورد استفاده قرار میگیرد.